WoWsurf Golden Rules for E-Foil, SurfFoil, SUPFoil WingSkate & WingFoil

WoWsurf Golden Rules for E-Foil, SurfFoil, SUPFoil WingSkate & WingFoil

We are passionate about everything related to the surfing world, and we are committed to ensuring the safety of our customers and preserving the environment.

That's why we have established a set of golden rules that you must follow when practicing watersports with us. These rules apply to all water activities, including E-Foil, SurfFoil, and WingFoils.

1. Water activities can only be carried out in areas approved and designated by WoWsurf to guarantee safety and avoid damage to the environment.

2. Before renting or using the E-Foil, WingFoil, WingSurf or WingSkate, you must have completed the appropriate training and have the necessary permit.

3. All water users must wear the correct safety equipment at all times, including life jacket, helmet and line.

4. Operators must respect other water users and avoid getting too close. If areas are shared with other water sports activities, other users in the water must be prioritized and a safe distance must be maintained.

5. The environment and marine life must always be respected. All local rules and guidelines must be followed to protect marine life and ecosystems.

6. Dangerous maneuvers that may endanger the safety of the operator or other water users must be avoided.

7. Always keep an eye on the weather and sea conditions. In the event of adverse weather conditions, WoWsurf reserves the right to cancel or reschedule water sports reservations.

8. Water users must follow all instructions and recommendations from Team WoWsurf and cooperate with them at all times to ensure the safety of all users.

9. Alcohol or drug abuse is not permitted before or during the use of any water sports equipment.

10. Any damage caused to water sports equipment or WoWsurf's property by the user is the user's responsibility and must be compensated.

11. Young people under the age of 18 must be accompanied by an adult and have the corresponding permission to rent or use any kind of water sports equipment.

12. Water users must comply with the speed and navigation limits established in the areas designated for water sports practice.

13. Water users must immediately report any accident, injury or emergency that occurs while using any water sports equipment to the WoWsurf team

 

WoWsurf gyldne regler for E-Foil, SurfFoil og WingFoils in Denish:

1. Vandaktiviteter kan kun udføres på områder godkendt og udpeget af WoWsurf for at garantere  sikkerhed og undgå skader på miljøet.

2.  Før leje eller brug af E-Foil, WingFoil, WingSurf eller WingSkate, skal du have fuldført den  passende træning og have den nødvendige tilladelse.

3.  Alle vandbrugere skal bære det korrekte sikkerhedsudstyr til enhver tid, herunder redningsvest,  hjelm og line.

4. Operatører skal respektere andre vandbrugere og undgå at komme for tæt på. Hvis områder deles med andre vandsportsaktiviteter, skal andre brugere i vandet prioriteres, og en sikker afstand skal holdes.

5. Miljøet og havlivet skal altid respekteres. Alle lokale regler og retningslinjer skal følges for at beskytte havliv og økosystemer.

6. Farlige manøvrer, der kan bringe operatørens eller andre vandbrugeres sikkerhed i fare, skal undgås.

7. Hold altid øje med vejret og havbetingelserne. I tilfælde af ugunstige vejrforhold forbeholder WoWsurf sig retten til at aflyse eller omplanlægge vandsportsreservationer.

8. Vandbrugere skal følge alle instruktioner og anbefalinger fra Team WoWsurf og samarbejde med dem til enhver tid for at sikre sikkerheden for alle brugere.

9. Alkohol- eller stofmisbrug er ikke tilladt før eller under brug af noget vandsportsudstyr.

10. Enhver skade forårsaget på vandsportsudstyr eller WoWsurfs ejendom af brugeren er brugerens ansvar og skal kompenseres.

11. Unge under 18 år skal ledsages af en voksen og have den tilsvarende tilladelse til at leje eller bruge enhver form for vandsportsudstyr.

12. Vandbrugere skal overholde hastigheds- og navigationsgrænserne, der er fastsat i områderne, der er udpeget til vandsportspraksis.

13. Vandbrugere skal straks rapportere enhver ulykke, skade eller nødsituation, der opstår under brug af noget vandsportsudstyr til WoWsurf-teamet.

Back to blog

Leave a comment